Algemene Voorwaarden

 

Voor alle diensten geleverd door: Paardeniriscopie, Annette Timmer, gevestigd in Naarden

KvK nummer: 32150680, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan bij aankoop van online en offline trainingen.

 

Artikel 1. Definities

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Paardeniriscopie, Annette Timmer een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus/online training sluit.

Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.

Online training: e-learning, live workshop, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Paardeniriscopie, Annette Timmer, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Een inschrijving voor een online training impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

 

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

1 De opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van Paardeniriscopie, Annette Timmer aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.

 1. Overeenkomsten tussen opdrachtgever en Paardeniriscopie, Annette Timmer komen slechts tot stand, indien de aanmelding door Paardeniriscopie, Annette Timmer aan opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 2. Paardeniriscopie, Annette Timmer heeft het recht een inschrijving zonder opgave van redenen te weigeren.
 3. Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de training(en) kunnen worden gevolgd. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Paardeniriscopie, Annette Timmer opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

 

Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van invulling van het formulier via de website van Paardeniriscopie, Annette Timmer.
 2. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.
 3. In de cursusprijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 4. Bij aanmelding voor een cursus middels het aanmeldingsformulier op basis van een mailing gelden de prijzen als vermeld in die mailing.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 6. Prijzen zullen worden aangepast bij wijzigingen in het BTW wet- en regelgeving vanuit de overheid en/of de hoogte van de geldende BTW-tarieven.

 

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

 1. Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever persoonlijke inlogcodes en kan in een persoonlijke omgeving de training worden gevolgd.
 2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan dient opdrachtgever dit binnen 7 werkdagen per e-mail te melden aan info@paardeniriscopie.nl.
 3. Het is niet mogelijk de aankoop van een online training te annuleren.
 4. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Paardeniriscopie, Annette Timmer zelf anders bepaalt.
 5. Na aanschaf van de cursus is deze 1 jaar toegankelijk. Hierna kan de toegang tegen een nog nader te communiceren bedrag worden verlengd.
   

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Paardeniriscopie, Annette Timmer is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een online- of offlinecursus van Paardeniriscopie, Annette Timmer tenzij aan Paardeniriscopie, Annette Timmer opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Paardeniriscopie, Annette Timmer op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 3. Deelname aan trainingen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de training.
 4. Paardeniriscopie, Annette Timmer heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Paardeniriscopie, Annette Timmer kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Paardeniriscopie, Annette Timmer op geen enkele wijze.
 5. Trainers en medewerkers van Paardeniriscopie, Annette Timmer hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten.
 6. Paardeniriscopie, Annette Timmer zal er alles aan doen om de best mogelijke trainingen en persoonlijke coaching te verzorgen. Bij updates van trainingen zal de lay-out, opties en functionaliteiten in de trainingen kunnen afwijken van de originele aankoop via de website. Paardeniriscopie, Annette Timmer is hiervoor niet aansprakelijk te stellen en er kan geen aanspraak gemaakt worden op teruggave van het aankoopgedrag bij constatering door cursist.
 7. Indien en voor zover Paardeniriscopie, Annette Timmer aansprakelijk mocht blijken voor enige schade, is de vergoeding van die schade steeds beperkt tot directe personen- en zaakschade voor zover die Paardeniriscopie, Annette Timmer kan worden toegerekend. Paardeniriscopie, Annette Timmer is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade.

 

Artikel 7. Intellectueel eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever, dan wel tot en met de periode aangegeven bij de aankoop van de training of cursus.
 2. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Paardeniriscopie, Annette Timmer voorbehouden.
 3. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Paardeniriscopie, Annette Timmer is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 8. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Paardeniriscopie, Annette Timmer en overeenkomsten tussen Paardeniriscopie, Annette Timmer en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.

 

Artikel 9. Privacybeleid

Lees hier de Privacyverklaring