Algemene Voorwaarden

 

OPLEIDING PAARDENIRISCOPIE

 

 

Met het invullen en insturen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

Na ontvangst van het inschrijfformulier ontvangt u per mail bericht van Paardeniriscopie, Annette Timmer. Hiermee is uw inschrijving bevestigd.

 

FACTURATIE EN BETALING

 

 • Binnen 6 weken voorafgaand aan de eerste opleidingsdag ontvangt u van ons een factuur.
 • De tarieven zijn te vinden op het inschrijfformulier op de website.
 • Graag ontvangen wij de betaling van het studiegeld binnen 21 dagen na factuurdatum onder vermelding van het factuurnummer.
 • De opleiding tot Paardeniriscopist is geregistreerd bij het CRKBO. Hierdoor is het studiegeld vrijgesteld van BTW.
 • Indien u niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting, behoudt Paardeniriscopie, Annette Timmer zich het recht voor om de factuur met 25 euro administratiekosten te verhogen na de tweede herinnering.
 • Eventuele restitutie van termijnen worden binnen 14 dagen na ontvangst van de creditnota bijgeschreven.
 • Na ontvangst. van het getekende inschrijfformulier gaan 14 dagen bedenktijd in.

 

ANNULERING

 • Bij annulering binnen 1 maand voor de eerste opleidingsdag dienen de opleidingsgelden volledig te worden voldaan en bestaat geen recht of aanspraak op terugbetaling daarvan.
 • Indien u zelf een andere deelnemer op uw plaats laat deelnemen worden er geen extra administratiekosten in rekening gebracht.
 • Paardeniriscopie, Annette Timmer streeft ernaar om de opleiding te laten verlopen op de vooraf aangegeven wijze. Het is Paardeniriscopie, Annette Timmer echter toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het programma, locaties en data. Een dergelijke wijziging leidt niet tot schadeplichtigheid aan de zijde van Paardeniriscopie, Annette Timmer
 • Bij onvoldoende inschrijvingen (wat zelden tot nooit voorkomt) kan besloten worden om de lesdagen van de opleiding te verzetten. U wordt hierover tenminste 6 weken voorafgaand aan de eerste lesdag geïnformeerd. U heeft in dit geval de keuze om het inschrijfgeld (indien al voldaan) retour te ontvangen, of deel te nemen aan de nieuw geplande data.
 • Bij onvoorziene omstandigheden zoals ziekte of extreem weer behoudt Paardeniriscopie, Annette Timmer zich het recht voor om een lesdag te annuleren.

 

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

 • Deelname aan activiteiten van Paardeniriscopie, Annette Timmer geschiedt op eigen risico.
 • Mocht de deelnemer aantonen dat hij/zij schade heeft geleden door een handelen of nalaten door Paardeniriscopie, Annette Timmer (die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden), dan is Paardeniriscopie, Annette Timmer uitsluitend aansprakelijk voor de door de deelnemer geleden directe schade voor zover deze schade wordt gedekt door een aansprakelijkheidsverzekering van Paardeniriscopie, Annette Timmer. De aansprakelijkheid van Paardeniriscopie, Annette Timmer voor die schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van Paardeniriscopie, Annette Timmer wordt uitgekeerd.
 • Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Paardeniriscopie, Annette Timmer beperkt tot een maximum van twee keer de aanneemsom. Hier is geen sprake van indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens deelnemer.
 • Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Paardeniriscopie, Annette Timmer nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij Paardeniriscopie, Annette Timmer bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij Paardeniriscopie, Annette Timmer steeds de bedoeling van deelnemer als leidraad en uitgangspunt neemt. Alle activiteiten zijn mede afhankelijk van de andere partij en kunnen slechts tot een inzetverplichting leiden bij Paardeniriscopie, Annette Timmer en nimmer tot een resultaatverplichting.
 • Deelnemer vrijwaart Paardeniriscopie, Annette Timmer tegen aanspraken van derden of haar contractspartijen op vergoeding van schade. Ook in die gevallen dat de aanspraken van derden of contractspartijen van deelnemer voortvloeien uit de overeenkomst tussen Paardeniriscopie, Annette Timmer en deelnemer.
 • Paardeniriscopie, Annette Timmer is niet aansprakelijk voor enige door de deelnemer of derden geleden of te lijden schade, van welke aard en of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan een in eigendom van de deelnemer of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Paardeniriscopie, Annette Timmer.
 • Paardeniriscopie, Annette Timmer is jegens de deelnemer nimmer aansprakelijk voor schade en of kosten, van welke aard en of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en of kwaliteit van het geleverde werk van derden die door Paardeniriscopie, Annette Timmer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
 • Tijdens de lesdagen wordt buiten gewerkt met paarden, waardoor kleding of spullen vies zouden kunnen worden. Paardeniriscopie, Annette Timmer is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf bij voorhand aan om oude kleding en stevige schoenen aan te hebben.

 

 

VEILIGHEID

 

U bent verplicht bij iedere praktische lesdag stevige, dichte schoenen te dragen.

 

PRIVACY

 

 • De door u op het inschrijfformulier verstrekte gegevens worden opgenomen in de administratie van Paardeniriscopie, Annette Timmer en worden gebruikt voor facturatie en communicatie omtrent de opleiding.
 • Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat zonder toestemming van het instituut.
 • Paardeniriscopie, Annette Timmer gebruikt deze informatie om u te informeren over de lesdagen behorende bij de opleiding waarvoor u zich heeft geregistreerd. Ook zal uw e- mailadres gebruikt worden om een account aan te maken bij ons online leerplatform. Indien u hier bezwaar tegen hebt kunt u dit aangeven via info@paardeniriscopie.nl
 • Op eerste verzoek van cursist worden persoonsgegevens uit het relatiebestand verwijderd, behalve indien de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst en/of de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van Paardeniriscopie, Annette Timmer of van een derde aan wie de gegevens zijn verstrekt, tenzij het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene, in het bijzonder het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, prevaleert.
 • Paardeniriscopie, Annette Timmer behoudt zich het recht voor om van alle lesdagen in woord en beeld verslag te doen via social media. Wanneer u hier bezwaar tegen heeft kunt dit kenbaar maken via info@paardeniriscopie.nl of bij de docent van de desbetreffende les.

 

COPYRIGHT EN EIGENDOM

 

Paardeniriscopie, Annette Timmer maakt gebruik van online lesmateriaal. Paardeniriscopie, Annette Timmer blijft ten alle tijden eigenaar van dit materiaal.

Op al het aangeboden lesmateriaal rust copyright.

Het is niet toegestaan om het verstrekte lesmateriaal of de kennis die verkregen is tijdens de opleiding in te zetten als lesmateriaal van een zelf ontwikkelde opleiding/cursus/workshop over het paardenoog zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Annette Timmer, paardeniriscopie.

 

 

LAATSTE WIJZIGING 

7 juni 2023